ਲਸ਼ਕਰ

D_Bhullar

Bhullarz
ਜਦ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ… ਤਾ ਹਾਲਾਤ ਤੋ ਡਰਨਾ ਕਾਹਦਾ
ਜੰਗ ਲਾਜਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ..ਲਸ਼ਕਰ ਨਹੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ।
 
Top