ਸ਼ੌਕ..

D_Bhullar

Bhullarz
ਲਹਿਰੋ ਸੇ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸਮੰਦਰ ਸੇ ੳੇੁਲਝਣਾ ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀ।
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
KARAN ਹਮੇਂ ਹੈ ਸ਼ੌਕ 2 Liners 1
Similar threads

Top