ਸ਼ੌਕ..

D_Bhullar

Bhullarz
ਲਹਿਰੋ ਸੇ ਖੇਲਣਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸਮੰਦਰ ਸੇ ੳੇੁਲਝਣਾ ਹਰ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀ।
 
Similar threads
Thread starter Title Forum Replies Date
KARAN ਹਮੇਂ ਹੈ ਸ਼ੌਕ 2 Liners 1

Similar threads

Top