ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਪੀਵਾਂ ਸਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ

BaBBu

Prime VIP
ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਪੀਵਾਂ ਸਦਾ ਮੈਂ ਜੀਵਾਂ,
ਮਸਤੀ ਦਏ ਹਿਲੋਰੇ ।
ਕਾਲੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ ਘਟਾਵਾਂ ਦਿਸਣ,
ਦੋ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਡੋਰੇ ।
ਮੈਅਖ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਕਾਈ,
ਬਗਲੇ ਰੱਖ ਸੁਰਾਹੀ ।
ਜਾ ਬਾਗ਼ੇ ਵਿਚ ਖਿਲ ਖਿਲ ਮਿਲਣ,
ਕਲੀਆਂ ਫੁੱਲ ਕਟੋਰੇ ।
 
Top