ਫਲੂਸ

BaBBu

Prime VIP
ਆਏ, ਆਏ ਵਿਕਣ ਫਲੂਸ !
ਕਾਗ਼ਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁੰਮੇ ਜੀਵਨ-ਰੰਗ-ਜਲੂਸ-
ਆਏ, ਆਏ ਵਿਕਣ ਫਲੂਸ !

ਗਿਰਦੇ ਜੋਤ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾਂਦੇ,
ਰਾਜੇ, ਰਾਣੇ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ;
ਧੂੰਏਂ ਦੀਪ-ਹਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ,
ਲੱਖ ਦਿਲ ਇਕ ਸ਼ਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ;
ਜਿਉਂ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਏ,
ਅਸਮਾਨੀ ਖੂਹ ਗਿੜਦਾ ਜਾਏ;
ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਪਰੀਆਂ ਜਹੇ ਸਾਏ,
ਲੈ ਘੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਏ !

ਤਲਵਾਰਾਂ, ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ
ਸਾਂਘਾ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ ਕੋਈ,
ਡਿੱਗੇ ਹਨ ਇਸ ਤੇ ਕਈ ਪਰਬਤ
ਪਰ ਗਰਦਨ ਨੀਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ !
ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਣੀ,
ਦੇਂਦੇ ਇਕ ਅਜੀਬ ਹੈਰਾਨੀ,
ਲੰਘਦੇ ਲ਼ੰਘਦੇ ਜਾਣ,
ਸੌ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾਣ ।

ਕਾਰੀਗਰਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰਾ !
ਮੈਂ ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ !
ਮਾਸੂਮੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓਂ,
ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿੰਦ-ਜਾਨ ।
ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਅਞਾਣੇ
ਇਸ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਣ;
ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕੁਛੜਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ
ਦੇਖ ਕੇ ਉਤਰੀ ਜਾਣ;
ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ
ਮੁੜ ਮੁੜ ਕਰਨ ਪਛਾਣ !
ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਣ, ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸਣ,
ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣ ?

ਹੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਖ਼ੂਬ ਬਣਾਈ
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਤਸਵੀਰ !
ਗਿੜਦੀ ਜਾਏ ਜੋਤ ਦੇ ਲਾਗੇ
ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਤਕਦੀਰ !
ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਏ
ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਕੰਜੂਸ !
ਆਏ, ਆਏ ਵਿਕਣ ਫਲੂਸ !
 
Top