ਯਾਰੀ ਯਾਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ

raagjatt

Member
ਖਤਾ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰੀ ਯਾਰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ

ਉਹ ਰੁਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਆਪਣੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ
 
Top