ਅੱਖਰ ਮੇਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ

Vehlalikhari

@£w@¥$v€h£@
ਕਦੇ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਕੱਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੈਹ ਜਾਇਆ ਕਰ..
ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਅੱਖਰ ਮੇਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ
ਵੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰ...????
 
  • Like
Reactions: Era
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
Arun Bhardwaj ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਖਰ 2 Liners 2
J Lokki ਮਾਰਦੇ Ne ਸਲੂਟ 2 Liners 3
Similar threads


Top