ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ...,

Mansewak

Member
ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ..., ਇੱਕ ਚੀਜ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਟੁੱਟਣੀ ਸੀ...,

ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਵੀ ਤੇ ਮੁਕੱਣੀ ਸੀ....\\ :b2
 
Top