ੳੁਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਸੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ੳੁਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਅਜੀਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਊਂਗੀ
.
ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨਾਲ
 
Top