ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਲੱਭ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਹਿੰਦੇ ਠੋਕਣਾ ਏ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੱਲਾ ਲੱਭ ਕੇ
.
ਮੈ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੋਕ ਲਉ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਠੋਕਾਗੇਂ ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ ਘਰੋਂ ਕੱਡ ਕੇ
 
Top