ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ.. ਉਸ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੁਖ

~Guri_Gholia~

ਤੂੰ ਟੋਲਣ
ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ.. ਉਸ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਣ ਦਾ ਦੁਖ…
ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਭੀੜ ਤੋਂ ਪੁਛ ਰਿਹਾ ਸੀ..”ਸਚ ਸਚ ਦਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋ ਰਾਮ ਹੈ ਕੋਈ?”

unknown writer
 
Top