ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ

ਇਹ ਕਦੇ ਨੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੀ ਆਵੇ.. ਅੌਕੜਾ ਵਿੱਚੋੱ ਲੰਘ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ...ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ....
 
Top