ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ

ਤੂੰ ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਕੰਗਲੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਰਖਾਵੇਂ,,
ਨਾ ਚਾਹੇਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦਰ ਦਰ ਭੀਖ ਮੰਗਾਵੇਂ____
Waheguru
 
Top