ਇਸ਼ਕ

[PaURwaL]

Elite
ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੰਗ ਅਨੋਖੇ ਨੇ
.
ਵਫਾ ਘੱਟ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧੋਖੇ ਨੇ
 
Top