ਸਰਦਾਰ ਸਾਬ ਜੀ

ਅੱਖ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ
ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਜਨਾਬ ਦੀ
ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਸਲਾਮਾ ਵਜਦੇ ਸਲੂਟ ਨੇ :ttw
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਬ ਜੀ
...............ਸਰਦਾਰ ਸਾਬ ਜੀ

.............................ਅਣਜਾਨ ਲਿਖਾਰੀ :aat
 
Top