ਇੱਕ ਵਾਰ

[PaURwaL]

Elite
ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ laddi ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ
ਕੇ., ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾ
ਰਹੇ ਸੀ
.
.laddi ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ laddi ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ
.
. .
.laddi ......ਲੈ ਦੱਸ ਕਮਲੀਏ ਰੋਦੀ ਕਿਉ ਏ, ਘਰ
ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ.
.
.
.
. .
.
.
.
.
. .
.
.
.
.
. .
.
.
.
.ਦੋ ਤਾ ਗਲੀਆ ਰਹਿ ਗਈਆ ਬੱਸ...
 
Top