ਸ਼ਾਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਤੂੰ ਦੇ ਸੱਜਣਾ

ਕਦੇ ਸ਼ਾਨੂੰ ਵੀ ਵਕਤ ਤੂੰ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ..
ਕੀਤੇ ਏ ਨਾ ਹੋਵੇ ..
ਕੇ ਅਸੀ ਤੇਰੇ ਵਕਤ ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ ..
ਸਿਮਰ ਸੰਦੀਲ਼ਾ:kiven:fkiss
 
Top