ਰੱਬ ਈ ਹੋ ਗਿਆਂ

KARAN

Prime VIP
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਝਿੜਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੋੜਦਾ,
ਹੁਣ ਮਿੰਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੰਦਰਿਆ ਰੱਬ ਈ ਹੋ ਗਿਆਂ
 
Top