ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਆ

KARAN

Prime VIP
ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਆ ਇਸੇ ਲਈ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਾਂ__
ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂਗੇ​
 
Top