ਗੱਲਾਂ ਚ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ

ਗੱਲਾਂ ਚ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆ ਸ਼ਿਮਰ ..

ਪਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲ਼ੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਾਲ਼ਾਂ ਚ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ..

ਸਿਮਰ ਸੰਦੀਲ਼ਾ ਅਮਰਪੁਰਿਆਂ

:kiven:kiven:kiven:kiven
 
Top