ਲੋਕ ਟੁੱਟਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ

KARAN

Prime VIP
ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ਹ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਲੋਕ ਟੁੱਟਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੁੱਕਣਾ ਨਹੀ
 
Top