ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ

KARAN

Prime VIP
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ
ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਜਾੜ ਗਿਆ....
ਖੌਰੇ ਇਸ ਚੰਦਰੇ ਇਸ਼ਕ
ਨੂੰ ਮੌਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ
ਆਉਂਦੀ...
 
Top