ਨਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ,ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ

ਗਜ਼ਲ
ਨਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੀ ਬਖਸ਼ੀ ,ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ i
ਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤੰਗਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ i

ਘੜਾ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਘੜਿਆ ਦਿਲ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ,
ਰਿਹਾ ਅਜਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਚਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੰਦੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ i

ਕਰਾਂ ਸਜਦੇ ਬਥੇਰੇ ਮੈਂ , ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਕੇ,
ਵਫ਼ਾ ਪਰਖਣ ਲਈ ਮੇਰੀ , ਤੂੰ ਨਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ i

ਅਸਾਂ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹੈ ਬੀਜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੂਟੇ,
ਫਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਬੈਠੇ , ਮੈਂ ਨਾ ਪਰ ਬੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ i

ਪਿਘਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਲਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਣਕੇ ਮੋਮ ਦਾ ਦੀਵਾ,
ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਰ ਮੈਂ , ਕਦੇ ਨਾ ਨੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ i

ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ,
ਮੈਂ ਘੁਲ ਘੁਲ ਰੰਗ ਬਣਿਆ ਹਾਂ , ਨਹੀਂ ਸੰਧੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ i

ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਬਿਨਾ ਤੋਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿਰਾਂ ਤੋਂ,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਿਫਲ ਵਿਚ ,ਨਾ ਤੂੰ ਮਨਜੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ i

ਖਤਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ , ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਾਨੂੰ ,
ਤੇਰੇ ਜਬਰਾਂ ਦਾ ਕਾਸਾ ਨਾ, ਕਦੇ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਸਕਿਆ i
ਆਰ.ਬੀ.ਸੋਹਲ
 
Top