ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਨਹੀਂ

KARAN

Prime VIP
ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ... ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋ
ਨਹੀਂ ਹਾਂ....
ਪਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਲਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ..... ਐਨੇ ਮਾੜੇ
ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ..
 
Top