ਮੈਨੂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖੌਂਦੀ ਨਹੀ

KARAN

Prime VIP
ਮੈਨੂ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖੌਂਦੀ ਨਹੀ
ਕਹਿਨੀ ਏ ਪਰ ਔਂਦੀ ਨਹੀਂ
ਮੈਨੂ ਕਹੇਂ ਮੈਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾਂ
ਤੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਸਤੌਂਦੀ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ
ਕੀ ਤੂ ਮਿਲਣਾ ਚਹੁੰਦੀ ਨਹੀ ?
ਜਾਗ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਗਣਾ ਐ
ਨੀੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ
ਪੱਤ ਤੇ ਮੱਤ ਜੇ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ
ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਥਿਓਂਦੀ ਨਹੀਂ ...

Zaildar Pargat Singh
 
Top