ਤੇਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਨੀ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਤੇਰਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਭੇਤ ਨੀ__

ਤਾਹੀਂਓ ਦਿੱਤਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਨੀ__
 
Top