ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨ ਇਕਰਾਰ ਗਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤ&#260

BaBBu

Prime VIP
ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨ ਇਕਰਾਰ ਗਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ?
ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਚਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ?

ਵਾਅਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਏਂਗਾ ;
ਤੈਨੂੰ ਬਿਨ ਦੱਸਿਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੋ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ?

ਸਭ ਸਾਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ;
ਨਾ ਕੋਈ ਤੀਲੀ ਆਸ ਦੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ?

ਨੀਲੇ ਗਗਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਛੀ ਮਾਰਨ ਪਏ ਉਡਾਰੀਆਂ ;
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ?

ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ;
ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਚੀਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ?

ਤੇਰਾ ਜੋਗੀ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸੋਭਦਾ ;
ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਇਹ ਬਾਣਾ ਰੰਗਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ?

ਕੰਢੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆਂ ਆਪੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ;
ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਉਂ ਤਾਂ ਏਸ ਨੂੰ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ?

ਬੀਜ ਪਿਆਰ ਦਾ ਫੁੱਟ ਕੇ ਪੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ;
ਪਿਆਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੂਨ ਦਿਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੁਝਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ?

ਮੈਂ ਲਿਖ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ, ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ;
ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ?
 
Top