ਿਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹਵਾੰ ਤਾਂ ਨਹੀ ਿਮਟੇਗਾ ਓਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇ&#260

Top