ਿਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹਵਾੰ ਤਾਂ ਨਹੀ ਿਮਟੇਗਾ ਓਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇ&#260

Randhawa ji

ਨਾ ਲਿਆ ਕ&#2608
ਿਮਟਾਉਣਾ ਚਾਹਵਾੰ ਤਾਂ ਨਹੀ ਿਮਟੇਗਾ ਓਹਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਿਦਲ ਤੋਂ...
ਿਕਉਂਿਕ ਿਮਟਾਇਆ ਓਹ ਜਾਦਾ ਐ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਿਲਿਖਆ ਜਾਵੇ....
 
Top