ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ,

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੜਕ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ

ਸਮਝ ਲਿਉ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ
 
Top