ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ

KARAN

Prime VIP
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ
ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਰਲਣ ਲਈ ਤੜਫ ਰਿਹਾ .. !!
 
Top