ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ

KARAN

Prime VIP
ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਬਰ ਲਵਾਂਗੇ ਮੁੱਲ ਸੱਜਣਾਂ......
ਜੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤੂੰ ਵੇਖੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ ਸੱਜਣਾਂ​
 
Top