ਲੜ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈਂ

ਲੜ ਮਾੜਾ ਤੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈਂ i
ਹਰ ਗਲ ਤੇ ਤੂੰ ਲੜਦਾ ਹੈਂ i

ਮਾੜੀ ਹੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਮਾੜਾ ਹੀ ਤੂੰ ਘੜਦਾ ਹੈਂ i

ਲੋਕਾਂ ਨੂ ਜੋ ਲਾਈ ਹੈ,
ਉਸਦੇ ਕਰਕੇ ਸੜਦਾ ਹੈਂ i

ਸਾਗਰ ਕੰਢੇ ਰੁੱਲ ਕੇ ਹੁਣ,
ਛੱਪੜ ਚੋ ਕੀ ਫੜਦਾ ਹੈਂi

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾਦਾ ਹੈ,
ਖੁੱਸਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਡਰਦਾ ਹੈਂ i

ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਰ ਕੇ ਤੂੰ,
ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਕਿਓਂ ਡਰਦਾ ਹੈਂ i

ਲੈ ਨੇਕੀ ਰਸਤਾ ਫੜ ਸੋਹਲ,
ਹਰ ਦਮ ਮਾੜਾ ਪੜਦਾ ਹੈਂ i

ਆਰ.ਬੀ.ਸੋਹਲ
 
Top