ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਲੇ ਨੂੰ ਮੈ ਕਿਹਾ

ਪਟਰੋਲ
ਪੰਪ ਆਲੇ ਨੂੰ ਮੈ ਕਿਹਾ.... ਆਹ ਪਾਈ
20
ਦਾ ਤੇਲ.... .
.
. .
ਸਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ.........
ਬਾਈ 10 ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਪੰਪ ਚ
ਹਿਸਾ ਹੀ ਪਾ ਲੇਨੇ ਆ...
Raagjatt.com
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
R ਪਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਲੇ ਨੂੰ ਮੈ ਕਿਹਾ 2 Liners 1
Top