ਕੀਮਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ

Parv

Prime VIP
ਮਨੁੱਖ ਮਾਲਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ , ਖਾਲੀ ਬੜਾ ਖੜਾਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ|
 
Top