ਪਿਯਾਰ ਤਾ ਕਿਸਮਤ

ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਪੇਸਾ ਤਾ ਕਮਾਯਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ
ਪਰ ਸਚਾ ਪਿਯਾਰ ਤਾ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹ
ਤੇਜਸ ਤੇਜਪਾਲ
 
Top