ਬੇਬੇ-ਬਾਪੂ ਨੂੰ

ਬੇਬੇ-ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਤਸਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ__
ਨੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਤਕਦੀਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ_
 
Top