ਉਡੀਕ ਤੇਰੀ

ਏਨਾ ਅਖੀਆਂ ਨੂ ਉਡੀਕ ਤੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਹੀ ਤਕਦੀਆਂ...

ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ, ਏਹ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀ ਥਕਦੀਆਂ..
 
Top