ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਪੱਟਣੀ

ਜਿਹਦੇ ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਪੈਣ ਗੱਲਾਂ ਗੋਰੀਆਂ ਚ ਟੋਏ___
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਪੱਟਣੀ
ਜਿਹੜੀ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਏ
 
Top