ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ,

ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਤੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੀਰਾ ਨੀ

ਸਾਡਾ Style ਸੋਹਣੀਏ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ, ਤੂੰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ Shakira ਨੀ
 
Top