ਆਪਣੀ ਨਿਗਾ ਚ ਬੰਦਾ

ਆਪਣੀ ਨਿਗਾ ਚ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਿਆ
 
Top