ਇਨ੍ਸਾਨ ਅਪਨੇ ਜਹਨ ਮੇ ਸਬਸੇ ਪਹਲੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕੋ ਪਾਲ&#25

Randhawa ji

ਨਾ ਲਿਆ ਕ&#2608
ਇਨ੍ਸਾਨ ਅਪਨੇ ਜਹਨ ਮੇ ਸਬਸੇ ਪਹਲੇ ਅਭਿਮਾਨ ਕੋ ਪਾਲਤਾ ਹੈ , ਉਸਕੇ ਬਾਦ ਗੁੱਸੇ ਕੋ ਔਰ ਆਂਖੋ ਪਰ ਤੋ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥ ਪਰ੍ਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਤੋ ਦੇਖਨੇ ਵਾਲਾ ਸਿਰ੍ਫ਼ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥ ਤਕ ਹੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ ਉਸ ਸੇ ਪਰੇ ਕ੍ਯਾ ਦੇਖ ਪਾਯੇਗਾ, ਯਾ ਕੈਸੇ ਉਪਲਬ੍ਧ ਹੋਗਾ ਪਰੇ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲਿਏ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ, ਕੋਈ ਦਰ੍ਦ, ਯਾ ਫ਼ਿਰ ਇਨ੍ਸਾਨਿਯਤ ਕੋ....
 
Top