ਇਕ ਦਿਲ ਹੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਇਕ ਦਿਲ ਹੀ ਏ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੋ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ..
 
Top