ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆ ਸਤਾਉਂਦੀਆਂ!!
ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਦਰਾਂ ਨਹੀ ਅਉੰਦੀਆਂ!!
 
Top