ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ sorry ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੋਖਾ__
ਪਰ ਜਦੋ ਕੋਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ ਉਦੋ it's ok ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ__
 
Top