ਵਹਿਮ

Deep_2591

Member
ਇਹ ਵਹਿਮ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ,ਕਿ ਿਪਆਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਮੇਰੇ __ਸ਼ਾਿੲਦ ਮੇਰੀ ਿਜੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਗੁਜਰ ਜਾਏ ਿੲਸੇ ਵਹਿਮ ਅੰਦਰ
 
Top