ਤੈਨੂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਵਦੇਸਾਂ ਨੂ

KARAN

Prime VIP
ਤੈਨੂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਵਦੇਸਾਂ ਨੂ, ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਲੇਸਾਂ ਨੂ, ਪਿਓ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤਸੱਲੀਆਂ
ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਮੁੱਕੇ ਆਟੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਖੂੰਜਾਂ ਮੱਲੀਆਂ

ਜੈਲਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਏਹ ਪਗੜੀ
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਰਹੀ ਨਾਂ ਏਹ ਤਗੜੀ
ਰੱਖੇ ਖੇਤ ਜਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ
ਓਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਝਗੜੀ
ਪੈਗੀ ਗਹਿਣੇ ਤੇਰੇ ਖੇਤ ਵਾਲੀ ਪਹੀ ਅਤੇ , ਮੋਡੇ ਦੇ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਤੇ ਬਲਦ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ
ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਮੁੱਕੇ ਆਟੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਖੂੰਜਾਂ ਮੱਲੀਆਂ
ਤੈਨੂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ .................

ਕਦੇ ਕਦੇ ਫੋਨ ਪਿੰਡ ਨੂ ਤੂੰ ਲਾ ਲਵੀਂ
ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਲਵੀਂ
ਰਹਿੰਦੀ ਕਰਦੀ ਫਿਕਰ ਤੇਰੀ ਅਮੜੀ
ਰੋਟੀ ਟੈਮ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰਾ ਵੇ ਖਾ ਲਵੀਂ
ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਏ ਬੁੱਢੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇਰੀ ਅਮੜੀ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੋਵੇਂ ਝੱਲੀਆਂ
ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਮੁੱਕੇ ਆਟੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਖੂੰਜਾਂ ਮੱਲੀਆਂ
ਤੈਨੂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ

ਹੰਜੂ ਸੁੱਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਦੇ
ਕਿਹ੍ੜਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਊ ਐਥੇ ਵੀਰ ਦੇ
ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਅੱਖਾਂ ਕੱਡ ਦੇ
ਸਦਾ ਸੁਨੀਦੇ ਨੇ ਤਾਹ੍ਣੇ ਵੀ ਮੰਢੀਰ ਦੇ
ਏਸ ਚੰਦਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਡਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਨਿਕਲਨ ਘਰ ਤੋਂ ਵੇ ਧੀਆਂ ਐਥੇ ਕੱਲੀਆਂ
ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਮੁੱਕੇ ਆਟੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਖੂੰਜਾਂ ਮੱਲੀਆਂ
ਤੈਨੂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ....................

ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੱਮ ਨੀ
ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਡਾਹਡਾ ਰਿਹਾ ਚੱਮ ਨੀ
ਰਹੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਕਹੀ ਵਾਹੁਣ ਦੀ
ਬੁੱਢੀ ਦੇਹੀ ਵਿਚ ਐਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਮ ਨੀ
ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰਾਖੀ ਤੇਰੇ ਬਾਦ ਵੇ ਨਾ ਬੀਜਦੇ ਕਮਾਦ ਵੇ ਤੇ ਨਾਹੀ ਲੌਂਦੇ ਛੱਲੀਆਂ
ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਮੁੱਕੇ ਆਟੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਖੂੰਜਾਂ ਮੱਲੀਆਂ
ਤੈਨੂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ...............

ਜੈਲਦਾਰਾ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਕਦੇ ਮਾਪੇ ਓਏ
ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਪੈਣ ਜਾਣ ਨੂ ਸਿਆਪੇ ਓਏ
ਛੱਡ ਰੱਬ ਨੂ ਤੂੰ ਅੱਮੀ ਨੂ ਮਨਾ ਲਵੀਂ
ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਨੂ ਮਨਾ ਲੂ ਅੱਮੀ ਆਪੇ ਓਏ
ਤੇਰੀ ਅੱਮੀ ਅਤੇ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ,ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਲੱਖਾਂ ਸੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਝੱਲੀਆਂ
ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਕੀ ਜੇ ਘਰ ਮੁੱਕੇ ਆਟੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੀੜੇ ਪਾਟੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਖੂੰਜਾਂ ਮੱਲੀਆਂ
ਤੈਨੂ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ..............Zaildar Pargat Singh​
 
Top