ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇਰੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਦੇ

Vehlalikhari

@£w@¥$v€h£@
ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਸਭ ਸੋਦੇ ਜਿਸਮਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਾਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰੂਹਾਂ ਦੇ
ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਡੀ ਹੋਇਆ, ਇਥੇ ਪੈਂਦੇ ਮੁੱਲ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ
ਤੂੰ ਦਿੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਵੇਹ੍ਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਰਾਹ ਤੇਰੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ਦੇ.......✒️


***** V€h£@ L!kh@r! ✒️*****
 
Top