ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋ ਵਧ ਕੇ

KARAN

Prime VIP
ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੋ ਵਧ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ__
ਕਿਉਕਿ ਜਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਰ
ਦਿੰਦੀ ਆ​
 
Top