ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ

KARAN

Prime VIP
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟਿਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਟਿਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਟਿਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਕਿਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂ ਬਚਾਇਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਨੋਂ ਵਧ ਚਾਹਿਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲੋ ਕਢਿਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਥ ਸ਼੍ਡਿਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਿਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹ ਭੁਲਾਇਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੇ ਪਾਇਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਜਤਾਇਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਦੀਪ' ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਮੁਕਾਇਆ ਓਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀ
 
Top