ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਮਸ਼ੂਹਰ

KARAN

Prime VIP
ਤੈਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਗਰੂਰ ਤੂੰ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੂਰ..
ਪਰ ਬੀਬਾ ਪੁੱਛ ਲਈ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਮਸ਼ੂਹਰ
 

Similar threads

Top