ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਬਾਇਲ

Jeeta Kaint

Jeeta Kaint @
ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਡ ਦੂੰ

ਤੇ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਤੂੰ Online ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂ ਛੱਡ ਦੂੰ
 
Top